Skip to main content

Tạo một SSH key cơ bản

Tạo một SSH key

ssh-keygen -t ed25519 -C "Kiên Lê TV"

image.png

Kiểm tra file được tạo ra

ls -l /root/.ssh

image.png

Hướng dẫn sử dụng SSH Key

Sau khi đã tạo xong SSH key ở các bước trên, để sử dụng bạn thực hiện tuần tự các bước sau.

Thêm Public key lên Server/VPS

Bạn hãy ssh vào server/vps với thông tin passwd root và thực hiện nhập tuần tự các lệnh sau.

mkdir ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Khi tạo xong file authorized_keys bạn hãy mở file này lên với lệnh sau vi ~/.ssh/authorized_keys và copy toàn bộ chuổi ký tự public key đã tạo vào nhé.

image.png

Sử dụng SSH Key với Linux/MacOS

Với Linux/MacOS để sử dụng SSH key bạn mở Terminal lên và sử dụng lệnh sau để SSH.

 ssh -i duong_dan_file_private_key root@ip_may_chu -p nhap_vao_port_ssh
Ví dụ: ssh -i .ssh/kienletv [email protected] -p 2222      

Trong đó:

  • ssh -i: cú pháp thực hiện
  • .ssh/kienletv: đường dẫn đến fike private key, và ở đây private key của mình tên là quan
  • root: tên user
  • @123.123.123.123: IP máy chủ
  • -p 2222: option và Port ssh, ở đây mình đổi port ssh mặc định là 22 thành 2222

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!