Skip to main content

Recently Updated Pages

HomeLab làm thế nào để backup Volume trong Docker

Docker

Trong bài viết này mình chia sẻ các bạn cách Backup một Docker Volume. Lấy ứng dụng Nextcloud là...

Updated 1 month ago by Kiên Lê

Xây dựng NextCloud với Docker

Docker

Tổng quan NextCloud là gì? Nextcloud là một mã nguồn mở và là chương trình hỗ trợ lưu trữ và đồ...

Updated 1 month ago by Kiên Lê

Scipts cài đặt docker và docker-compose trên Ubuntu và Debian

Ubuntu

Chuẩn bị Ubuntu / Debian Docker Docker Compose Cài đặt SSH vào server và tạo file sau: ...

Updated 1 month ago by Kiên Lê

Tạo một SSH key cơ bản

Ubuntu

Tạo một SSH key ssh-keygen -t ed25519 -C "Kiên Lê TV" Kiểm tra file được tạo ra ls -l /root/...

Updated 2 months ago by Kiên Lê

Sử dụng Docker Compose trên Ubuntu 20.04LTS

Ubuntu

Cài đặt Docker Compose apt -y install docker-compose Thực hành về Docker Compose Tạo một Web s...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

fwconsole

FreePBX

Help fwconsole help # lists all commands php /usr/sbin/fwconsole list Service Start/Stop # S...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Cyber Attacks

VAS

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Monitoring & Management

RabbitMQ

CLI rabbitmq-diagnostics Online Resource Utilization rabbitmq-diagnostics observer RabbitMQ V...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Học Git

GIT

Git Commands Work Nguồn sưu tầm Getting started with GIT on Linux git - the simple guide -...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Cài đặt Fail2Ban trên Debian

Debian

Cài đặt Download: https://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Downloads tar xzf 0.9.2.tar.gz cd fa...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

FreeSwitch Tips

FreeSWITCH

FreeSwitch Tài liệu: https://developer.signalwire.com/freeswitch/FreeSWITCH-Explained/   Gith...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Scripts xoá images ECR non-tagged images

AWS

Vấn đề là khi thực hiện build một image mới,  Amazon ECR vẫn giữ lại image cũ mà không có đánh ta...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Cài đặt iptables trên Ubuntu

Ubuntu

Tổng quan và cài đặt Iptables chỉ là giao diện dòng lệnh để tương tác với tính năng packet filte...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Tổng hợp một số ví dụ về docker run container

Docker

MySQL​ DIR=/data/mysql mkdir -p /data/mysql/conf.d/ echo ' [mysqld] character_set_server=u...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Ghi chú về docker compose

Docker

Kiểm tra phiên bản compose v2 docker compose # V1 docker-compose version # V2 do...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

LAB cài đặt tổng đài FreePBX v17 trên Debian v12

FreePBX

Chuẩn bị Các bạn chuẩn bị máy ảo hoặc VPS cài sẵn OS Debian v12 Debian v12 Freepbx v17 ...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Tự xây dựng WebHosting miễn phí với CloudPanel

Hosting

CloudPanel là một hệ thống quản lý máy chủ web và ứng dụng được thiết kế để tối ưu hóa việc triển...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Tạo VPN server với WireGuard trên Docker

Docker

Chuẩn bị Ubuntu 20.04 LTS Docker Cài đặt docker và docker-compose sudo apt-get install ap...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

EKS Storage with EBS - Elastic Block Store

AWS

Nội dung Tạo IAM Policy cho EBS Gán IAM Policy cho Worker Node IAM Role Triển khai EBS CSI D...

Updated 3 months ago by Kiên Lê

Chuẩn đoán các vấn đề về mạng bằng công cụ mtr

Network

Giới thiệu mtr Mtr(my traceroute) là một công cụ chẩn đoán mạng mạnh mẽ cung cấp chức năng của c...

Updated 4 months ago by Kiên Lê