Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

63 total results found

Linux

Linux tutorials

linux
centos

VoIP

VoIP tutorials

linux
ubuntu

DevOps

DevOps tutorials

Ubuntu

Linux tutorials

linux
devops
centos

Docker

Docker tutorials

docker
devops

FreePBX

FreePBX tutorials

voip
asterisk
freepbx

Asterisk

Asterisk tutorials

asterisk
voip

Kubernetes

Kubernetes tutorials

kubernetes
devops

CentOS

linux tutorials

linux
centos

Debian

Linux tutorials

linux
Debian

FreeSWITCH

Freeswitch tutorials

linux
Debian
Freeswitch
voip

MySQL

MySQL tutorials

MySQL
linux
devops

SSL

SSL tutorials

Network

Network ttorials

network

AWS

AWS tutorials

aws
devops

Hosting

VPS/Hosting tutorials

hosting
vps

GIT

Tutorials GIT

git
devops

RabbitMQ

RabbitMQ tutorials

RabbitMQ
devops

VAS

VAS tutorails

vas
devops

Thay đổi kernel mặc định trên Ubuntu

Ubuntu

Kernel hoạt động như một cầu nối (middleware) giữa phần cứng và phần mềm chạy trên hệ thống. Kernel giao tiếp với phần cứng thông qua các trình điều khiển (drivers) được tích hợp sẵn bên trong nó hoặc được cài đặt bổ sung dưới dạng một module.  Việc cập nhật...

Tạo VPN server với WireGuard trên Docker

Docker

Chuẩn bị Ubuntu 20.04 LTS Docker Cài đặt docker và docker-compose sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - sudo a...

Scipts cài đặt docker và docker-compose trên Ubuntu và Debian

Ubuntu

Chuẩn bị Ubuntu / Debian Docker Docker Compose Cài đặt SSH vào server và tạo file sau: nano docker-install-ubuntu.sh #!/bin/bash sudo apt update echo "Install needed" sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y echo "Add D...

docker
docker-compose

Extend LVM partition và disk trên Ubuntu

Ubuntu

Bài toán Bạn đang dùng server Ubuntu 20.04 LTS và Disk đang dùng LVM Disk. Không may DATA trên phân vùng này phình ra. Bạn cần mở rộng thêm. Mình ví dụ: Disk ban đầu cài 400GB. Mở rộng thêm mới 100GB Bạn kiểm tra dung lượng Disk như hình bên duới: df ...

LAB cài đặt tổng đài FreePBX v17 trên Debian v12

FreePBX

Chuẩn bị Các bạn chuẩn bị máy ảo hoặc VPS cài sẵn OS Debian v12 Debian v12 Freepbx v17 Tạo Scripts nano sng_freepbx_debian_install.sh #!/bin/bash ##################################################################################### # * Copyrigh...

Lab triển khai tổng đài FreePBX 17 trên Debian 12

FreePBX

Chuẩn bị Debian v12 (Bookworm), x64 minimal install Asterisk v20 Freepbx v17 PHP v8.2 Cập nhập hệ thống và các cài các gói cơ bản timedatectl set-timezone Aisa/Ho_Chi_Minh apt update && apt -y upgrade && reboot apt -y install locales sngrep build-e...

Đổi mật khẩu tài khoản admin tổng đài FreePBX

FreePBX

Một ngày đẹp trời bạn quên không nhớ mật khẩu đăng nhập FreePBX GUI thì bạn làm như thế nào? Bài viết này của mình sẽ giúp các bạn. Bắt đầu thôi!!! Giả sử mật khẩu mới bạn muốn đổi mới là newpassword, trên server bạn gõ lệnh: echo -n 'newpassword' | sha1sum...

Scripts cài đặt asterisk 20 trên Ubuntu và Debian

Asterisk

Chuẩn bị Ubuntu  hoặc Debian , x64 minimal Asterisk v20 Cài đặt nano asterisk-install.sh #!/bin/bash ############################################################################### #Script Name : script asterisk 20 #Desc...

linux
voip
asterisk
ubuntu
Debian

Kỹ thuật tạo chứng chỉ SSL cho subdomain với Cloudflare & Docker

Docker

Let’s Encrypt giúp bạn dễ dàng tạo và cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí bằng ứng dụng khách certbot ACME trên máy chủ web. Nhưng nếu bạn muốn dùng ssl cho subdomain mà không cần phải tạo certificate nhiều lần cho mỗi subdomain thì bạn làm như thế nào? Bài viết...

docker
linux

Cài đặt Nginx Reverse Proxy để triển khai nhiều ứng dụng sử dụng Docker

Docker

Để triển khai nhiều ứng dụng trên Docker ngoài việc mapping hoặc expose ra bên ngoài thì chúng ta còn cách khác để triển khai đó là tạo một Reverse Proxy Nginx. Bài viết này mình chia sẻ các bạn làm thế nào để cài đặt một Nginx Reverse Proxy để triển khai nhiề...

docker
devops
linux

Chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL dùng OpenSSL

CentOS

OpenSSL giúp bạn chuyển đổi chứng chỉ SSL sang một số định dạng phổ biến. Dưới đây là một số cách chuyển đổi Chuyển đổi từ PEM sang DER openssl x509 -outform der -in certificatename.pem -out certificatename.der Chuyển đổi từ DER sang PEM openssl x509 -info...

linux
devops

Backup Daily Weekly Monthly với tar rsync và cron

Ubuntu

Bài viết này mình chia sẻ mọi người cách tạo các bản sao lưu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trên Ubuntu/Debian một cách tự động. Ở đây mình sử dụng các lệnh tar, find, rsync và cron để tự động hóa lịch sao lưu. Daily Backup Lệnh TAR sẽ tạo một kho lưu tr...

linux
ubuntu
Debian

Scipts cài đặt zsh trên Debian/Debian/Centos

Debian

Chuẩn bị Debian/Debian/Centos , x64 minimal Bạn có thể cài nhanh zsh bằng scripts bên dưới. nano zsh_install_profil.sh #!/bin/bash echo "Install ZSH" sudo apt install zsh -y echo "Lauch ZSH and choose 2" zsh echo "Install Oh My Zsh" sudo sh -...

linux
Debian
ubuntu
centos

Scripts cài đặt asterisk 18 trên Centos 7

Asterisk

Chuẩn bị Centos7 Asterisk16 hoặc 18 nano asterisk-install.sh #!/bin/bash ############################################################################### #Script Name : script asterisk 16 #Description : Building asteris...

linux
centos
asterisk
voip

Setup một vpn pritunl với docker

Docker

Chuẩn bị Centos, Ubuntu, Debian… Docker, docker-compose Các bước thực hiện Tạo một máy ảo hoặc vps OS ở trên ở đây mình dùng Ubuntu 22.04 LTS trên Digital Ocean. Cài đặt docker, docker-compose. sudo apt update sudo apt install apt-transport-https ca-...

docker
linux
devops

Uptime Kuma - công cụ theo dõi trạng thái uptime website và service trên server

Docker

Bài viết này mình chia sẻ các bạn một tool khá hữu ích trong việc theo dõi trạng thái uptime website và service trên server đó là Uptime Kuma Chuẩn bị Centos, Ubuntu, Debian… Docker, docker-compose Cài đặt git clone https://github.com/kienle...

linux
devops
docker

Xây dựng môi trường LAB DevOps với MicroK8s

Kubernetes

Chuẩn bị VM hệ điều hành Ubuntu, Centos, Debian  HDD: 20GB RAM: 4GB Cài đặt MicroK8s MicroK8s sudo snap install microk8s --classic --channel=1.27 Thêm user MicroK8s group và cấp quyền sudo usermod -a -G microk8s $USER sudo chown -f -R $U...

linux
devops
kubernetes

Tạo Private Docker Registry riêng trên Kubernetes

Kubernetes

Chuẩn bị k8s-master – 192.168.1.40 – CentOS 7 k8s-worker-1 – 192.168.1.41 – CentOS 7 k8s-worker-2 – 192.168.1.42  – CentOS 7 Các bước cài đặt Tạo thư mục lưu trữ trước trên tất cả node sudo mkdir /opt/certs /opt/registry Step 1) Genera...

linux
devops
kubernetes

Hướng dẫn cài đặt FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 CentOS v7 MariaDB Apache

FreeSWITCH

Fusionpbx là một giao diện quản lí đầy đủ tính năng cho Freeswitch. Bài viết này hướng dẫn này các bạn cài đặt Fusionpbx, Freeswitch, Mariadb và Apache trên Centos7. Chuẩn bị CentOS v7 Freeswitch v1.6 FusionPBX v4.4 MariaDB v5.5 Apach...

linux
centos
voip
Freeswitch

Hướng dẫn cài đặt Asterisk FreePBX trên Debian

FreePBX

Chuẩn bị VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như Tinohost, Hostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting…  Hệ điều hành: Debian 10 Ram: 1-2G HDD: 10-20G Cài đặt Chỉnh ngày giờ và cập nhập h...

FreePBX
linux
Debian
voip