Skip to main content

Monitoring & Management

CLI

rabbitmq-diagnostics

Online Resource Utilization

rabbitmq-diagnostics observer

RabbitMQ Version

[root@tpeeaprmq98 ~]# rabbitmq-diagnostics server_version
Asking node rabbit@tpeeaprmq98 for its RabbitMQ version...
3.10.7

Check the listener ports

rabbitmq-diagnostics -s listeners
rabbitmqctl

List the queues

rabbitmqctl -p <vhost-name> list_queues name state durable arguments policy
rabbitmqctl -qs -p <vhost-name> list_queues name > queue_names.lst

Quản lí user

# List all users
rabbitmqctl list_users

# Create a new user
rabbitmqctl add_user "eapuser"
rabbitmqctl add_vhost "eap_server"
rabbitmqctl set_permissions -p "eap_server" "eapuser" ".*" ".*" ".*"
rabbitmqctl set_user_tags eapuser monitoring # for web login only

# Remove tag 'monitoring' from user if needed
rabbitmqctl set_user_tags eapuser ""

# Tag the user with "administrator" for full management UI and HTTP API access
rabbitmqctl set_user_tags username administrator

## Verifying the permission
# => Listing permissions for vhost "/" ...
# => user  configure  write  read
# => user2  .* .* .*
# => guest  .* .* .*
# => temp-user  .* .* .*
rabbitmqctl list_permissions --vhost /
rabbitmqctl list_permissions --vhost gw1

# Revoke user access
rabbitmqctl delete_user 'username'

Kiểm tra kết nối

rabbitmqctl list_connections
rabbitmqctl list_connections user,peer_host,peer_port,channels,state

Tạo lại virtual host

rabbitmqctl delete_vhost <my-vhost-name>
rabbltmqctl add_vhost <my-vhost-name>

Reset một RabbitMQ Node

The broker drops all virtual hosts, queues, exchanges, and non-administrative users.

rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl reset
rabbitmqctl start_app

Force Reset một RabbitMQ Node

rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl force_reset
rabbitmqctl start_app

Đóng băng tất cả listeners và các kết kết nối từ người dùng

# For current node
rabbitmqctl suspend_listeners

# suspends listeners on node [email protected]: it won't accept any new client connections
rabbitmqctl suspend_listeners -n [email protected]

# For current node, to resume all listeners on a node and make it accept new client connections again
rabbitmqctl resume_listeners
# resumes listeners on node [email protected]: it will accept new client connections again
rabbitmqctl resume_listeners -n [email protected]
rabbitmqadmin

Basic Operation

# List queus
rabbitmqadmin list queues
rabbitmqadmin -H <RabbitMQ-Server-IP> -u <username> -p <password> -V <vhost-name> list queues

# Add a queue with optional parameters
rabbitmqadmin declare queue name=<my-new-queu> durable=true auto_delete=true

Remove multiple queues

rabbitmqadmin -f tsv -q list queues name > q.txt
while read -r name; do rabbitmqadmin -q delete queue name="${name}"; done < q.txt

Connections

rabbitmqadmin -H <RabbitMQ-Server-IP> -u <username> -p <password> -V <vhost-name> list connections name

# Close multiple connections without any channels
rabbitmqadmin -f tsv -q connections name channels | awk -F "\t" '($2 < 1) {print $1}' | tee conn_noChannels.lst
while read -r conn;do rabbitmqadmin close connection name="${conn}"; done < conn_noChannels.lst

Monitoring

Health-Check
rabbitmq-diagnostics check_running
rabbitmq-diagnostics ping
Queue State
rabbitmqctl list_queues name state
Cluster Status
rabbitmqctl cluster_status

Monitor with Prometheus

RabbitMQ Configuration
# Enable the plugin rabbitmq_prometheus
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_prometheus

# To confirm that RabbitMQ now exposes metrics in Prometheus format
curl -s localhost:15692/metrics | head -n 10
Prometheus Configuration

/etc/hosts:

<node1.ip.addr>	 rmq01
<node2.ip.addr>	 rmq02
<node3.ip.addr>	 rmq03

prometheus.yml:

scrape_configs:
 - job_name: rabbitmq

  # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
  scrape_interval: 15s
  
  static_configs:
   - targets: ['rmq01:15692', 'rmq02:15692', 'rmq03:15692']
Grafana Configuration

Dashboard: RabbitMQ-Overview

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!