Skip to main content

Scipts cài đặt docker và docker-compose trên Ubuntu và Debian

Chuẩn bị

  • Ubuntu / Debian
  • Docker
  • Docker Compose

Cài đặt

SSH vào server và tạo file sau:

nano docker-install-ubuntu.sh
#!/bin/bash
sudo apt update

echo "Install needed"
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

echo "Add Docker’s official GPG key"
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
sudo usermod -aG docker $(whoami)
newgrp docker

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version

Lưu lại và thoát.

chmod 755 docker-install-ubuntu.sh
sh docker-install-ubuntu.sh

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!