Skip to main content

Sử dụng Docker Compose trên Ubuntu 20.04LTS

Cài đặt Docker Compose

apt -y install docker-compose

Thực hành về Docker Compose

Tạo một Web service container

vi Dockerfile
FROM ubuntu
MAINTAINER KienLeTV <[email protected]>

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

RUN apt-get update
RUN apt-get -y install apache2

EXPOSE 80
CMD ["/usr/sbin/apachectl", "-D", "FOREGROUND"]

# define application configration
root@kltv:~# vi docker-compose.yml
version: '3'
services:
 db:
  image: mariadb
  volumes:
   - /var/lib/docker/disk01:/var/lib/mysql
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
   MYSQL_USER: kienletv
   MYSQL_PASSWORD: password
   MYSQL_DATABASE: my_db
  ports:
   - "3306:3306"
 web:
  build: .
  ports:
   - "80:80"
  volumes:
   - /var/lib/docker/disk02:/var/www/html

Buid và run

docker-compose up -d
Building web
Step 1/7 : FROM ubuntu
 ---> 7e0aa2d69a15
Step 2/7 : MAINTAINER KienLeTV <[email protected]>
 ---> Using cache
 ---> a2fa80a6247c
Step 3/7 : ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
 ---> Running in cc43f41aa43d
.....
docker ps
docker-compose ps
CONTAINER ID  IMAGE   COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
7b0535cfaf92  mariadb  "docker-entrypoint.s…"  About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:3306->3306/tcp  root_db_1
73aa26c9ecd3  root_web  "/usr/sbin/apachectl…"  About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:80->80/tcp    root_web_1

Một số lệnh khác

docker-compose logs
docker-compose exec db /bin/bash
docker-compose stop
docker-compose up -d web
docker-compose rm

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!