Skip to main content

Build một ứng dụng web đơn giản dùng NodeJS

Chuẩn bị

  • OS: Centos, Ubuntu, Debian…
  • Cài đặt docker, docker-compose

Các bước thực hiện

Tạo một máy ảo hoặc vps OS ở trên ở đây mình dùng Ubuntu 22.04 LTS trên Digital Ocean. Cài đặt docker, docker-compose.

sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL <https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg> | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] <https://download.docker.com/linux/ubuntu> $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt install docker-ce
sudo systemctl status docker
sudo usermod -aG docker ${USER}
su - ${USER}
sudo usermod -aG docker username

mkdir -p ~/.docker/cli-plugins/
curl -SL <https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.3.3/docker-compose-linux-x86_64> -o ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
chmod +x ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
docker compose version

Clone source code Node và build

git clone https://github.com/kienle1819/kienletv.git
cd node
docker-compose up -d
docker-compose ps

Kiểm tra ứng dụng

Truy cập http://ip:8000

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!