Skip to main content

Kỹ thuật sử dụng chứng chỉ SSL với Traefik Proxy, Clouflare và Let's Encrypt

Traefik là một HTTP reverse proxy hiện đại, cũng là load balancer để làm cho việc deploy hệ thống microservice được trở lên dễ dàng hơn. Tích hợp rất nhiều các thành phần infrastructure như Docker, Swarm mode, Kubernetes, Marathon, Consul, Etcd, Rancher, Amazon ECS... Và tính tự động là điểm quan trọng nhất trong các config với traefik. Alt text

Cách tính năng

Mình liệt kê một số tính năng hiện tại mình đang dùng với traefik.

 • Traefik tự động cập nhật cấu hình mà không phải restart

 • Hỗ trợ nhiều giải thuật load balancing

 • Free HTTPS cho microservice với Let's Encrypt Websocket, HTTP/2, GRPC

 • Chống quá tải với Circuit breakers

 • Lưu access logs (JSON, CLF)

 • Nhanh

 • Có Rest API cho bạn sử dụng để để update các config.

Chuẩn bị

Chuẩn bị server Ubuntu 20.04 LTS

 • 2 CPU

 • 2 GB RAM

 • 20 GB HDD

Cài đặt docker, docker-compose Scripts

Cài đặt

Tạo thư mục cài đặt và các file cần thiết

mkdir /home/ubuntu/docker/traefik
cd /home/ubuntu/docker/traefik
touch acme.json
touch config.yml

Tạo file cấu hình traefik

nano traefik.yml
api:
 dashboard: true
 debug: true
entryPoints:
 http:
  address: ":80"
  http:
   redirections:
    entryPoint:
     to: https
     scheme: https
 https:
  address: ":443"
serversTransport:
 insecureSkipVerify: true
providers:
 docker:
  endpoint: "unix:///var/run/docker.sock"
  exposedByDefault: false
 file:
  filename: /config.yml
certificatesResolvers:
 cloudflare:
  acme:
   email: [email protected] #add your email
   storage: acme.json
   dnsChallenge:
    provider: cloudflare
    #disablePropagationCheck: true # uncomment this if you have issues pulling certificates through cloudflare, By setting this flag to true disables the need to wait for the propagation of the TXT record to all authoritative name servers.
    resolvers:
     - "1.1.1.1:53"
     - "1.0.0.1:53"

Tạo file docker-compose

nano docker-compose.yml
version: '3.5'

services:
 traefik:
  image: traefik:latest
  container_name: traefik
  restart: unless-stopped
  security_opt:
   - no-new-privileges:true
  networks:
    proxy:
  ports:
   - 80:80
   - 443:443
  environment:
   - [email protected]
   - CF_DNS_API_TOKEN=your-api-key
   # - CF_API_KEY=YOU_API_KEY
  volumes:
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
   - /home/ubuntu/docker/traefik/traefik.yml:/traefik.yml:ro
   - /home/ubuntu/docker/traefik/acme.json:/acme.json
   - /home/ubuntu/docker/traefik/config.yml:/config.yml:ro
   - /home/ubuntu/docker/traefik/logs:/var/log/traefik
  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.traefik.entrypoints=http"
   - "traefik.http.routers.traefik.rule=Host(`traefik-dashboard.yourdomain.com`)"
   - "traefik.http.middlewares.traefik-auth.basicauth.users=YOUR_USERNAME_PASSWORD"
   - "traefik.http.middlewares.traefik-https-redirect.redirectscheme.scheme=https"
   - "traefik.http.middlewares.sslheader.headers.customrequestheaders.X-Forwarded-Proto=https"
   - "traefik.http.routers.traefik.middlewares=traefik-https-redirect"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.entrypoints=https"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.rule=Host(`traefik-dashboard.yourdomain.com`)"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.middlewares=traefik-auth"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.tls=true"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.tls.certresolver=cloudflare"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.tls.domains[0].main=yourdomain.com"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.tls.domains[0].sans=*.yourdomain.com"
   - "traefik.http.routers.traefik-secure.service=api@internal"


networks:
 proxy:
  name: proxy
  external: true

Phần này chú ý:

 • CF_DNS_API_TOKEN=your-api-key => Tạo token trên Cloudflare và điền ở đây

 • traefik.http.middlewares.traefik-auth.basicauth.users=YOUR_USERNAME_PASSWORD => Tạo user để bảo mật khi vào domain

Cài đặt htpasswd nếu chưa có

apt install apache2-utils

Chạy lệnh sau để tạo YOUR_USERNAME_PASSWORD

echo $(htpasswd -nb "admin" "admin") | sed -e s/\\$/\\$\\$/g

Cài traefik

docker-compose up -d

Login https://IP_SERVER_TRAEFIK và xem kết quả

Tham khảo

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!