Skip to main content

Xây dựng NextCloud với Docker

Tổng quan

NextCloud là gì?

Nextcloud là một mã nguồn mở và là chương trình hỗ trợ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. Với Nextcloud bạn có thể xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân một nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu tương tự như Google Drive, Dropbox, Onedrive…

Nextcloud cung cấp nhiều tính năng để tạo ra một đám mây riêng, cụ thể như:

 • Tự động lưu trữ: Bạn có thể truy cập Nextcloud gần như mọi lúc mọi nơi và bạn có toàn quyền việc kiểm soát lưu trữ dữ liệu.
 • Chia sẻ dễ dàng: Nextcloud cho phép chia sẻ File rất an toàn, với bất kỳ ai hoặc ngoài đám mây khi sử dụng đường dẫn được bảo vệ bằng mật khẩu và các thành viên trong mạng có thể chia File lên Nextcloud.
 • Ưu tiên bảo mật: Nextcloud tích hợp các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn bao gồm tính năng mã hóa đầu cuối. Nó hỗ trợ các chương trình xác thực, kiểm soát và sơ đồ cấp phép phổ biến.
 • Rất nhiều tích hợp: Nextcloud đi kèm với hỗ trợ tích hợp – ứng dụng và dịch vụ để mở rộng chức năng của Cloud. Ví dụ, bạn có thể quản lý công việc, chỉnh sửa dữ liệu trong Markdown và nhiều tác vụ khác.

Cài đặt NextCloud

Trong bài chia sẻ này mình sử dụng Ubuntu 20.04 LTS và các bản phân phối khác tương tự.

Server NextCloud:

OS: Ubuntu 20.04 LTS

Cấu hình: 2 CPU / 2 GB RAM / 20 GB Disk

IP: 123.123.123.123 (IP Public – eth0)

Cài đặt Docker và Docker-Compose

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common 
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - 
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" 
sudo apt-get update && sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io 
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.26.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose 
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

Tạo một docker-compose file

Đầu tiên, các bạn tạo một thư mục /opt/NextCloud và file docker-compose.yaml mới trong thư mục này.

mkdir /opt/nextcloud
nano /opt/nextcloud/docker-compose.yaml
version: '2'

volumes:
 nextcloud:
 db:

services:
 db:
  image: mariadb
  restart: always
  command: >
   --transaction-isolation=READ-COMMITTED
   --binlog-format=ROW
   --innodb-file-per-table=1
   --skip-innodb-read-only-compressed
  volumes:
   - db:/var/lib/mysql
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=kienletv@123 # Change this
   - MYSQL_PASSWORD=kienletv@123 # Change this
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud
   - MYSQL_USER=nextcloud

 app:
  image: nextcloud
  restart: always
  ports:
   - 8888:80
  links:
   - db
  volumes:
   - nextcloud:/var/www/html
  environment:
   - MYSQL_PASSWORD=kienletv@123 # Match this with the MYSQL_PASSWORD above
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud
   - MYSQL_USER=nextcloud
   - MYSQL_HOST=db

Thiết lập NextCloud

Chúng ta khởi động bằng command sau:

cd /opt/nextcloud
docker-compose up -d

Vào trình duyệt và tiến hành thiết lập Nextcloud http://ip:8888

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!