Skip to main content

Setup một vpn pritunl với docker

Chuẩn bị

 • Centos, Ubuntu, Debian…
 • Docker, docker-compose

Các bước thực hiện

Tạo một máy ảo hoặc vps OS ở trên ở đây mình dùng Ubuntu 22.04 LTS trên Digital Ocean. Cài đặt docker, docker-compose.

sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL <https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg> | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] <https://download.docker.com/linux/ubuntu> $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt install docker-ce
sudo systemctl status docker
sudo usermod -aG docker ${USER}
su - ${USER}
sudo usermod -aG docker username

mkdir -p ~/.docker/cli-plugins/
curl -SL <https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.3.3/docker-compose-linux-x86_64> -o ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
chmod +x ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
docker compose version

Setup VPN Printul

mkdir -p $(PWD)/data
cd $(PWD)/data
mkdir -p pritunl mongodb
touch pritunl.conf
nano docker-compose.yaml
version: '3.3'
services:
  pritunl:
    container_name: pritunl
    image: ghcr.io/jippi/docker-pritunl
    restart: unless-stopped
    privileged: true
    network_mode: host
    dns:
      - 127.0.0.1
    volumes:
      - './data/pritunl.conf:/etc/pritunl.conf'
      - './data/pritunl:/var/lib/pritunl'
      - './data/mongodb:/var/lib/mongodb'
docker-compose up -d

Login IP/domain

Truy cập https://ip. Lấy mật khẩu mặc định

docker exec -it pritunl pritunl default-password

Bắt đầu thiết lập cài đặt.

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!